tisdag 21 februari 2012

Dags för medeltidsseminarium på museet

Vill du veta mer om Östergötlands medeltid då är det dags att gå på seminarium på museet 8-9 mars.

Syftet med seminariet, som nu arrangeras för sjunde gången, är att nya forskningsrön som berör Östergötlands medeltid ska spridas. Det är även vår förhoppning att det under dagarna blir tillfällen till diskussioner och utbyten av erfarenheter. Vi vänder oss först och främst till fackfolk, men även guider, museipedagoger, lärare med flera som förmedlar medeltidshistoria är välkomna.

På seminariet blir det föredrag om Krokeks kloster, Digerdöden, Främlingarna på medeltiden, Medeltidens musik, En ödegård i Ydre, Svenskar vid Wiens universitet, Gravmonument, Bebådelsebilder och väldigt mycket annat.

Än finns det några platser kvar.
Mer information och anmälan – följ länken!
Vi ses!
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

söndag 12 februari 2012

Stiftshistoriska sällskapets 2:a årsbok

För ett år sedan presenterade jag Linköpings Stiftshistoriska Sällskaps första årsbok här på vår blogg. Nu är det dags igen. Årsboken för 2011-2012 kom direkt från tryckpressen till årsmötet för ett par veckor sedan.
Precis som förra gången finns det mycket spännande att läsa. Där finns bl a artiklar om Syndernas arkiv i Vatikanen, Älvestads kyrka, Baptisterier i Vreta Kloster och Syrien och Prästdottern som fick barn med kungen. Själv passade jag på att berätta om magi och murar vid Gryts kapell.

Redan nu planeras nästa nummer som kommer ut om ett år. Då blir det ett temanummer med anledning av att vi då firar att det var 500 år sedan biskop Brask (han med brasklappen) tillträdde som biskop i Linköpings stift.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

onsdag 8 februari 2012

Har det funnits en äldre kyrka i Tidersrum?

I höstas tillbringade jag ett par dagar på Tidersrums kyrkogård där en sprinklerledning skulle grävas ner. Då det befarades att äldre gravar skulle komma i dagen så fick jag göra en antikvarisk kontroll. Nu är 14C-dateringen klar och rapporten har ställts samman och medan den väntar på att passera layout och tryck kommer lite resultat här.

Tidersrums kyrka är en av landets äldsta och bäst bevarade träkyrkor och den enda i sitt slag i Östergötland. Den är uppförd av liggande timmer och klädd med träspån. Mellan sakristian och långhuset, på korets norra vägg, finns ett parti av en medeltida spåntäckning bevarad. På långhusets västgavel finns en kopia av den ornerade medeltida vindskiva som tidigare suttit där. Under senare delen av medeltiden byggdes en sakristia av sten på kyrkans norra sida Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1264.

Socken omtalas första gången i skriftliga källor år 1300. Då skriver biskop Lars i Linköping (biskop 1292-1307) att biskopstiondet från socknarna Tirserum, Kisa och Oppeby ska gå till prebendor för kanikerna Knut från Ullevi och Inge från Flisby och deras efterträdare. Biskopen konstaterar att beslutet grundar sig på att deras företrädare som kaniker hade innehaft dessa tionden under biskopens företrädare; biskoparna Lars, Henrik, Bo och Bengt. Då biskopen namnger sina föregångare på biskopsstolen ger han även indikation på att Tidersrums socken bör ha funnits senast 1258 då biskop Lars ersätts av biskop Henrik.

Har det funnits en äldre kyrka?
När jag nu grävde norr om kyrkan stötte jag i ett par schakt på ett brandlager 20-30 cm under markytan. Ett kolprov från lagret har daterats till perioden 1030-1220 e Kr. Det finns olika möjliga tolkningar av brandlagret, dels kan det röra sig om spår efter avröjning av kyrkplatsen inför bygget av den kyrka som står där idag, dels kan det vara spår efter en äldre kyrka eller gård på platsen.

Den tidigaste biskopen som omnämns i skrivelsen från år 1300 är Lars som innehade biskopsämbetet i Linköping 1236-1258. Det talar för att det funnits en kyrka eller ett kapell på platsen före 1264. Dateringen skulle då kunna härstamma från en nedbrunnen föregångare till den nuvarande kyrkan.

Vid en arkeologisk förundersökning som utfördes år 2005 påträffades brandlager under klockstapeln. Kol från lagret daterades till perioden 680-890 e Kr. Lagret tolkades då som spår efter en gård som legat på platsen innan kyrkan och kyrkogården etablerades. Även det nu daterade brandlagret kan härstamma från verksamheter vid den förmodade gården, innan kyrkan uppfördes på platsen.

Med tanke på det daterade kolets egenålder och det grova intervall inom vilket dateringen ligger kan det även röra sig om röjning inför uppförandet av den nuvarande kyrkan. Med dateringen från brandlagret under klockstapeln och den ovan nämnda skrivelsen från biskop Lars verkar dock den tolkningen mindre trolig.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie