Har det funnits en äldre kyrka i Tidersrum?

I höstas tillbringade jag ett par dagar på Tidersrums kyrkogård där en sprinklerledning skulle grävas ner. Då det befarades att äldre gravar skulle komma i dagen så fick jag göra en antikvarisk kontroll. Nu är 14C-dateringen klar och rapporten har ställts samman och medan den väntar på att passera layout och tryck kommer lite resultat här.

Tidersrums kyrka är en av landets äldsta och bäst bevarade träkyrkor och den enda i sitt slag i Östergötland. Den är uppförd av liggande timmer och klädd med träspån. Mellan sakristian och långhuset, på korets norra vägg, finns ett parti av en medeltida spåntäckning bevarad. På långhusets västgavel finns en kopia av den ornerade medeltida vindskiva som tidigare suttit där. Under senare delen av medeltiden byggdes en sakristia av sten på kyrkans norra sida Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1264.

Socken omtalas första gången i skriftliga källor år 1300. Då skriver biskop Lars i Linköping (biskop 1292-1307) att biskopstiondet från socknarna Tirserum, Kisa och Oppeby ska gå till prebendor för kanikerna Knut från Ullevi och Inge från Flisby och deras efterträdare. Biskopen konstaterar att beslutet grundar sig på att deras företrädare som kaniker hade innehaft dessa tionden under biskopens företrädare; biskoparna Lars, Henrik, Bo och Bengt. Då biskopen namnger sina föregångare på biskopsstolen ger han även indikation på att Tidersrums socken bör ha funnits senast 1258 då biskop Lars ersätts av biskop Henrik.

Har det funnits en äldre kyrka?
När jag nu grävde norr om kyrkan stötte jag i ett par schakt på ett brandlager 20-30 cm under markytan. Ett kolprov från lagret har daterats till perioden 1030-1220 e Kr. Det finns olika möjliga tolkningar av brandlagret, dels kan det röra sig om spår efter avröjning av kyrkplatsen inför bygget av den kyrka som står där idag, dels kan det vara spår efter en äldre kyrka eller gård på platsen.

Den tidigaste biskopen som omnämns i skrivelsen från år 1300 är Lars som innehade biskopsämbetet i Linköping 1236-1258. Det talar för att det funnits en kyrka eller ett kapell på platsen före 1264. Dateringen skulle då kunna härstamma från en nedbrunnen föregångare till den nuvarande kyrkan.

Vid en arkeologisk förundersökning som utfördes år 2005 påträffades brandlager under klockstapeln. Kol från lagret daterades till perioden 680-890 e Kr. Lagret tolkades då som spår efter en gård som legat på platsen innan kyrkan och kyrkogården etablerades. Även det nu daterade brandlagret kan härstamma från verksamheter vid den förmodade gården, innan kyrkan uppfördes på platsen.

Med tanke på det daterade kolets egenålder och det grova intervall inom vilket dateringen ligger kan det även röra sig om röjning inför uppförandet av den nuvarande kyrkan. Med dateringen från brandlagret under klockstapeln och den ovan nämnda skrivelsen från biskop Lars verkar dock den tolkningen mindre trolig.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer