Mäster Amunds målningar i Appuna

Förra veckan berättade jag här på vår blogg om fyndet av radbandspärlor (en rosenkrans) som vi gjorde för några år sedan på Appuna kyrkogård. Nu var det ju inte bara gravarna och de fina pärlorna som hittades i schakten. Där kom även fram spår efter den gamla medeltidskyrkan som revs på 1880-talet.

Appuna kyrka avbildad på tidigt 1800-tal av Johan Fredrik Kock På teckningen ses kyrkan 
med sin nya klockstapel och en byggnad i väster som kan vara en tiondebod. I teckningens 
nederkant finns noterat Kyrkan gammal, orappad. Taken spån, gråaktiga, Boden rödfärgad.
Vi hade hoppats hitta murar, då den gamla kyrkan har stått strax norr om den nya. Men så blev det inte. Dräneringen strök förbi platsen för det sydöstra hörnet av medeltida koret utan att några murar hittades. Istället visade det sig att den ursprungliga markytan på kyrkogården var kraftigt uppfylld med stenar och raseringsmassor från den rivna kyrkan. Schaktet nådde helt enkelt inte ner till den medeltida markytan, så det är fortfarande möjligt att grundmurar från den gamla kyrkan finns bevarade längre ner, under raseringsmassorna.

Formtegel från Appuna kyrkogård. Spikhålen i teglet visar 
att dessa tillverkats genom att skäras efter en trämall.

De spår vi såg av den rivna medeltidskyrkan var byggnadsmaterial, som kalkstenar, tegelstenar och formtegel för valvribbor samt bitar av puts- och murbruk. Ganska snart blev vi varse att det fanns putsbitar med spår av röd färg. När vi tittade närmare på dessa såg vi att kalkputsen var täckt av vit kalkfärg med fragment av målade motiv. 

Putsfragment med spår av dekorationsmåleri. 
Färgerna på de bitar vi hittade var tre nyanser i rött och minst två i grått. Pigmenten som använts var bensvart för de grå nyanserna och järnoxid för de röda. På de tillvaratagna putsbitarna består dekoren mest av linjer i två eller tre olika färger. Undantaget är ett större fragment med en stjärna och en del av en figur i rött. Stjärnan är enkelt formad av tre korsade linjer. Den bevarade delen av figuren är så liten att det inte går att se vad den var tänkt att föreställa.

Mäster Amunds målningar i Appuna gamla kyrka, dokumenterades 
1885 av  C F Lindberg. Originaldokumentationen finns på ATA 
i Stockholm. 
Målningarna som funnits Appuna medeltida kyrka tillskrivs mäster Amund, en kyrkomålare som var verksam i slutet av 1400-talet och som hade sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Östergötland och Västergötland. Även i norra Småland finns målningar som tillskrivs mäster Amunds verkstad. Han var elev till den s k Risingemästaren och är mest känd för de signerade och daterade (1494) målningarna som fanns i den nu nedbrända Södra Råda kyrka.

Målningarna i Appuna kyrka ansågs av många vara så pass grymma och groteska att biskop Enander år 1670, uppmanade församlingen att låta kalka över ”dessa fula och stygga målningar, vilka såsom otjänliga icke borde få finnas i Herrans hus”. Inför rivningen av den gamla kyrkan uppmärksammades målningarna och år 1885 dokumenterades de av C F Lindberg genom Riksantikvarieämbetets försorg. På så sätt kan vi än idag få en liten aning om hur de fula och stygga målningarna såg ut. I den arkeologiska rapporten från undersökningen finns fler avbildningar av Appunas målningar.

Ann-Charlott Feldt
ArkeologKommentarer