Boplatslämningar och gravar i Näsby

Skärvstenshögen/gravhögen med urnegravarna under undersökning.

Under april och maj i år har vi undersökt gravar och boplatslämningar i Näsby mellan Linköping och Ekängen. Lämningarna sträcker sig från stenåldern till brons- och/eller järnåldern. Dateringarna är ännu osäkra, då vi inte hunnit få några C14-dateringar. 

Boplatslämningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar m m. Uppe på en svag höjd fanns gravgömmor utan markeringar ovan mark. Gravgömmorna var brandgravar, d v s kremeringar med små bitar brända ben. Där fanns även en stensättning med gravgömmor. 

Botten till den första urnan vi hittade, nyss framtagen.

Under slutspurten av grävningen tog vi oss an den sista stenhögen på platsen. Den visade sig vara en skärvstenshög. Den bestod av sten som blivit skärvig och skörbränd genom upphettning. Stenarna kan vara både hushållsavfall och ha kommit från eldstäder och kokgropar, men kan även ha uppstått i mer rituella sammanhang.

Även skärvstenhögen innehöll gravar. Där fanns två gravar i form av urnor med brända ben. Den ena påträffades i skärvstensfyllningen, medan den andra tycks ha anlagts före skärvstenshögens uppförande. 

Johanna Kantak penslar fram den andra urnan.

På platsen fanns även stora mängder röjningssten som ansamlats under en längre tids odling av åkrarna intill. I ett skikt under all sten hittade vi även lämningar från stenåldern. Det rör sig om rester efter redskapstillverkning i form av s k kärnor och avslag av kvarts.

Nu väntar vi på dateringar och andra analysresultat.
Anders Olofsson och Johanna Kantak, arkeologer


Kommentarer