Domkyrkoparken i förändring

I domkyrkoparken pågår just nu ett förändringsarbete för fullt.

Domkyrkan är ett riktmärke och symbol för stiftsstaden Linköping. Men här till hör ju också domkyrkoparken och de omgivande byggnaderna. Det som nu sker är att parken förändas- eller snarare förskönas. Gångstråken bevaras men förtydligas med nytt grus och gatusten runt om. De varierande belysningsstolparna byts ut till en nygammal modell och alla bänkar och soptunnor byts ut. Detta för att få en mer enhetlig, inbjudande och tillgänglig miljö, för alla. 

Domkyrkans park som ju faktiskt är en f d kyrkogård har medeltida anor och under 1700-talets mitt fungerade kyrkogården som stadens enda begravningsplats. Vid sekelskiftet 1800 påbörjades planerna för en kyrkogård utanför staden och en ny griftegård togs i bruk år 1811. Det är ju den som ligger på vardera sida om Malmslättsvägen. Under det hela 1800-talet förändrades området runt domkyrkan allt mer till en park efter tidens ideal. Den tidigast kända ritningen över domkyrkoparken är daterad 1846.

På 1920-talet upprättade stadsarkitekten Gustaf Linden ett tillbakablickande förslag för att synliggöra platsens medeltida ursprung. Han placerade därför nya entréer vid platserna för de medeltida stigluckorna och återgick till utformningen av parken i 1846 års förslag. Det är nu 1846 års förslag och Lindens förslag som tillvaratas i denna förändringsprocess. 


Jag som antikvarie följer och dokumenterar processen, ser till att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade och att länsstyrelsens villkor i tillståndsbeslutet följs. Det är många som kan ta del av detta arbete och därför är det extra roligt att medverka i denna stora insats som pågår. 

Här nedan får ni ta del av lite bilder från arbetets gång och Lindens ritning från 1922. 


/Byggnadsantikvarie Maria Klint

Förslag till ordnande av Domkyrkoplanen, Linköping, Gustaf Linden, 1922. Ritningen med vägarnas mått är det sista förslaget, efter vilket planen är utförd. Stadsarkivet, Linköping.  

Armaturer byts ut och gångstråken förtydligas med nytt grus.

Förberedelser inför omgestaltning, nytt grus och storgatssten.

Storgatstenen utmed sidorna ger gångstråken en tydlig inramning. 

Längs med S:t Persgatan fanns tidigare
ett antal olika modeller av armaturer. 

Linköpings kommun har tagit fram en nygammal armaturtyp
som funnits i stan på slutet av 1800-talet.
Modellen ska användas i de "historiska kvarteren" i Linköping,
där domkyrkoparken även ingår. 
 Kommentarer