Har Norra Vi kyrka varit rosa?

Då arbetet startat med fasadrenovering av Norra Vi kyrka kommer det fram spännande saker i underliggande puts och murverk.. 

Som rubriken antyder spekuleras det nu i om kyrkan uppförd 1771-1775 möjligen kan ha varit avfärgad i en rosa kulör eller putsad med en rosa puts.

Studerar man underliggande puts på nära håll finns det alltså goda skäl att tro detta. Den rosa kulören är väl framträdande runt om hela kyrkan. När och varför kyrkan varit rosa är i nuläget oklart och medverkande antikvarie har tillsammans med beställare enats om att fortsätta med en vit kulör, likt den befintliga. Ingen rosa kyrka denna gång alltså! Vill man någon gång studera och applicera den rosa putsen igen, finns den bevarad under det nytillkomna och vita färgskiktet från 2020.

När man nu rest byggnadsställningar runt kyrkan kommer man mycket närmare och kan dokumentera 
skador och andra intressanta detaljer som är värt att lyfta fram i projektet och nämna i rapporten.


Igår uppmärksammades en dold ram runt stentavlan ovanför huvudingången. Ramen var övermålad vid senare renoveringar och ser ut att ha varit svart eller grå. Nu förs alltså en diskussion med dekormålare om ramen ska få synas och lyftas fram igen.

Vid vidare dokumentationsarbete kunde ett flertal inmurade grova stockar identifieras.. Stockarna är instoppade ca 70 cm  i murverket. De har alltså varit dolda under putsen och kommer fram i denna renoveringsdel.


Hålen med stockarna är troligen rester från byggnadsställningar från uppförandet av kyrkan på 1770-talet. De är symmetriskt placerade med minst sex bomrader med två meter mellan varje rad 

Kvarlämnat ställningsvirke utomhus är alltså rätt ovanligt att studera. Vanligtvis är bomhålen fyllda med sten eller dylikt men här är det alltså bevarade i sina hål. 


Det var allt för denna gång!
Återkommer med fler inlägg om antikvariska iakttagelser på kyrkorna.

 /Maria Klint, byggnadsantikvarie


Flera underliggande putsskikt kan identifieras.


Den rosa putsen är tydligt framträdande på sina ställen.


Spår av äldre puts och en underliggande rosa kulör.


Stentavlan i väst, innan åtgärd.


Nu syns den svarta/grå ramen igen.


Vad som händer med ramen, är i nuläget under pågående diskussion.


Spår av byggnadsställningar och ett tydligt runt hål in i murverket.

Dolda byggnadsställningar från 1700-talet

Norra Vi kyrka under pågående arbete.


Kommentarer