Vilka bodde på torpen i Sväm?

Just nu pågår en liten arkeologisk undersökning på platserna för två torp i Sväm, strax utanför Ödeshög. Torpen har legat på Bosgårdens mark. Torplämningarna ligger i vägen för en breddning av den gamla vägen som leder till SMU:s sommarhem och en ny väg som ska leda upp till ett planerat bostadsområde.

Ett torp som ligger alldeles intill vägen finns redan på en karta från år 1726. Vi kan också se torpet på häradskartan från 1868-1877 då där finns tre byggnader utritade. Där har det dessutom fått ett namn – Ramstorp.

Karta från 1726 som visar torpet vid vägkanten. Lantmäterimyndigheten akt 05-ödj-12.

Nu har vi grävt fram grunden till en ca 11 m lång byggnad där Ramstorp en gång låg. Mellan byggnaden och vägen ligger en stenlagd gårdsplan och mitt i huset finns rester efter ett spisfundament. Undersökningen pågår och vi har hittat olika föremål som t ex keramikskärvor, fönsterglas, ett klackjärn och en liten kritpipa.

Huset vid vägen

Om man följer vägen på häradskartan, förbi Ramstorp och vidare åt nordväst, passerar man en långsmal åker på vänster sida. Den finns inte med på den äldre kartan utan har tillkommit någon gång under de nära 150 år som skiljer kartorna åt. År 2014 hittades och provundersöktes en husgrund vid arkeologiska utredningar. Den låg på en liten berghäll mitt i åkern. Både byggnadens datering och vad den använts till var okänt.

Häradskartan från 1868-1877.

Förra veckan grävde vi fram byggnadens grund och då framträdde ett tydligt spismursröse, vilket antyder att den varit en bostad. Fynd av bl a skärvor av flintgods daterar byggnaden till 1800-talet. Vår tolkning just nu är att den är samtida med den lilla åkern. Kanske har den varit bostad för en torparfamilj som brukat åkern, kanske har det varit en backstuga utan egen odlingsjord.

Huset på berghällen.

Men vilka var det som bodde på Ramstorp och i stugan på berghällen? Än så har vi inte lyckats reda ut det. Kyrkböckerna är inte särskilt hjälpsamma då prästerna inte noterat torpens namn. Kanske finns det någon hembygdsforskare som kan komma med tips och råd. Givetvis är ju drömmen att hitta ett foto från slutet av 1800-talet som visar hur husen såg ut innan de försvann in i tidens glömska.

 Ann-Charlott Feldt, arkeolog

Kommentarer