En hålväg över ett gammalt gravfält

I en hage hundra meter sydväst om landsvägen mellan Skänninge och Vadstena finns ett gravfält från yngre järnålder. Det ligger vid en gammal vägsträckning som syns som en hålväg tvärs över gravfältet (RAÄ Fivelstad 10:1-2). Så här på våren, när träden börjar få blad och backsipporna blommar på gravfältet, är det den allra finaste tiden för ett besök på platsen.


Gravarna på gravfältet är från yngre järnålder och de är mellan 1 000 och 1 600 år gamla. Här finns 44 fornlämningar. De som syns tydligast och som ger gravfältet dess karaktär är de sexton högarna. Men här finns också stensättningar, domarringar och resta stenar. 


Troligen har gravfältet varit större en gång i tiden men århundraden av odling har naggat det i kanterna. Här finns flera gravhögar och stensättningar som har skadats av gammal odling. Dessutom har hålvägen som passerar genom gravfältet skadat några av högarna. Att hålvägen faktiskt skadar synliga gravar kan tyda på att den tillkommit efter att man slutat använda gravfältet som begravningsplats. 


Hålvägen kan följas på en 50 meter lång sträcka, tvärs över gravfältet. Den löper i öst-västlig riktning och försvinner där hagmarken övergår i plöjd åkermark. Men vart ledde den? Kanske var det en genväg mellan Risberga och Hilltorp eller Tråstad. Kanske har vägen en gång lett ända till Klosterstad. Kanske var det bara en kort vägstump mellan olika åkergärden och hagar.

Det finns flera andra hålvägar i närheten men ingen av dessa kan med kopplas samman med vägstumpen över gravfältet. På andra sidan landsvägen, ungefär 600 m rakt in från vägen, finns ett hålvägsystem som består av nio hålvägar med en sammanlagd längd på över 900 meter (RAÄ Fivelstad 20:1). Där finns både parallella och korsande hålvägar. Dessa återfinns som vägar eller stigar på historiska kartor från 1700-och 1800-talen.

På en ägomätning över Risberga från år 1711 (Lantmäteristyrelsens arkiv akt D21-10:1) syns korsande 
vägar i kartans övre högra del. Dessa har ungefär samma placering som de hålvägar som finns 
registrerade i fornminnesregistret.

Det är svårt att datera hålvägar. De bildas där människor och djur ofta färdas så att marken nöts ner och till slut blir som ett dike. När hålvägen blivit för djup eller på annat sätt obekväm, gick man bredvid den och på så sätt bildades en ny, parallell, hålväg. Hålvägarna kan vara urgamla men det bildas fortfarande nya hålvägar där människor och djur ofta går.

Även på den häradsekonomiska kartan från 1868-77 (Rikets allmänna kartverk blad Orlunda J112-44-5) 
finns vägar eller stigar markerade i skogen nordöst om landsvägen.

Nu på tisdag kväll (5 maj 2020, kl 18.00) kan ni följa med länsstyrelsens naturguide Lars Frölich och mig på en natur- och kulturguidning på gravfältet och längs hålvägen. Guidningen är ett samarbete mellan Östergötlands museum och Länsstyrelsen Östergötland och den är gratis.

Väl mött
Ann-Charlott Feldt
arkeolog

Vägbeskrivning: Åk väg 206 mellan Vadstena och Skänninge. Vid guidningstillfället har vi fått lov att parkera vid Westrins Mekaniska, ca 1,6 km söder om Fivelstads kyrka. Koordinater: WGS84 58°25'49.5"N 15°1'0.5"E

Kommentarer