Fajans från 1600-talet och moderna källare

Inmätning av ett fundament.
Nu har vi arbetat med en arkeologisk förundersökning i kvarteret Ruddammen i Norrköping i drygt en vecka. Arbetet i fält kommer att bli klart under den här veckan. Hittills har vi grävt sökschakt i ungefär två tredjedelar av undersökningsområdet. Totalt handlar det om ca 1700 m2 som ska förundersökas. Området ligger inom en del av staden där bebyggelsen etableras först efter medeltiden. På 1500-talet har det sannolikt hört till Norrköpings hus, en kungsgård uppförd av Gustav Vasa.

För några år sedan undersökte Arkeologikonsult en tomt i kvarterets norra del, ut mot Trädgårdsgatan. Där hittade man bebyggelse och odlingslämningar som kunde delas in i sex olika faser från början av 1600-talet till nutid. Där fanns småskalig trähusbebyggelse, ett stenhus med källare, tomtdiken och staket. I området hade odlats både tobak och medicinalväxter.

Vi tittade ner i resterna av en källare från 1916.
Den första delen av den undersökning vi nu arbetar med gick snabbt. Vi lokaliserade källarna till de hus som senast stått i hörnet Skepparegatan - Nya Rådstugugatan. Där kunde vi konstatera att det inte fanns några äldre lämningar kvar. Husen uppfördes 1916 och källarna var grävda genom alla äldre lager, ända ner i blåleran. Källarna hade fyllts upp med skrot efter att husen rivits. Här fanns gott om byggskrot men också något som likande rester av en trådgardin med en bit av en kornisch. Bland skrotet fanns t o m en källardörr av plåt med en bit vidhängande dörrkarm.

Skärvor av fajans.
Ungefär mitt på undersökningsområdet har vi hittat rester efter en brunn under ett tjockt lager med träflis. Den kan sannolikt dateras till 1600-talet. I ett schakt strax intill finns flera gropar bottenleran som kan tyda på att man använt området för lertäkt innan någon bebyggelse etableras på platsen. 

En liten porslinsskärva av  kinesisk imari som kan dateras till 1700-talets förra hälft.
Vi fortsätter nu vårt arbete i den västra delen av området och där har vi hittills undersökt fyndrika kulturlager från 1600- och 1700-talen. Bland fynden finns bl a skärvor av holländsk fajans och kinesiskt porslin, men även skärvor av enklare lergods och så förstås bitar av de allestädes närvarande kritpiporna.

Ann-Charlott Feldt 
Arkeolog

Kommentarer