En unik stadsgård i Linköping city


I centrala Linköping, vid Hunnebergsgatan, finns en välbevarad stadsgård från sent 1700-tal. Den har stått ganska intakt med spår från de olika decenniernas skeenden, inredning och övrigt bruk. Gården benämns Onkel Adamsgården efter författaren och läkaren Carl Anton Wetterbergh, som skrev under pseudonymen Onkel Adam

Gården består av ett bostadshus med en hyreslägenhet på bottenvåningen. På övervåningen finns en museilägenhet över Onkel Adam. Övriga byggnader är stall med magasin samt uthus innehållande avträde, hönshus och vedbod. På tomten finns också en välvd källare och ett lusthus. Tomten består av en kullerstensgårdsplan och en trädgård.


Fastigheten, som ägs och förvaltas av Östergötlands museum, blev byggnadsminne 1984 och sedan dess har gården och bostadshusets övervåning varit tillgänglig för guidningar och dramapedagogiska visningar. Nu arbetar vi på museet med att öka attraktionskraften på våra fastigheter. I det arbetet är Onkel Adamsgården ett pilotprojekt. Målet är att höja medvetandegraden hos Linköpingsborna och inom skolan till att se Onkel Adamsgården som en resurs. 

En viktig del i projektet är även att arbeta med turism- och besöksnäringen. Bland annat planerar vi att genomföra en undersökning i syfte att ta fram en modern historik- och byggnadsdokumentation. Undersökningen ingår som en del i ett större projekt ska resultera i en publikation om Onkel Adamsgården.


Nu ska vi öka kunskapen om byggnaderna på Onkel Adamsgården; deras form och förändring över tid. En byggnadsbiografisk metod kommer att används, som går ut på att beskriva byggnadernas konstruktion, funktion, brukande och ombyggnationer i relation till en detaljerad bild av gårdens sociala dimension, i form av ägare, brukare och boende.

Som en del i projektet kommer gårdens historia att studeras och analyseras utifrån historiskt material, i form av kyrkoarkivalier etc, av professor Dag Lindström från Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Studien syftar till att analysera hushållens sammansättning och förändring över tid, baserad på både ägare och boende, samt inneboende under perioden s k hushållsrekonstruktion.

Samtidigt pågår planläggning av smärre förbättringar för att höja tillgängligheten och öka upplevelsegraden på denna unika och välbevarade gård i innerstadsmiljö. Vi kommer att berätta mer om olika delar av arbetet med projekt Onkel Adamsgården längre fram.

Anja Praesto
Kulturarv Östergötland

Kommentarer