En bortglömd grav i Berga

Efter fyra veckors grävning blev vi i början av november klara med slutundersökningen av delar av det yngre järnåldersgravfältet RAÄ 60 i Berga. Den aktuella ytan hade redan undersökts av arkeologer under 1960-talet men eftersom man då bara grävde och undersökte gravar som var synliga ovan mark bedömde vi och länsstyrelsen att det fanns en stor risk att ytan fortfarande innehöll ”bortglömda” gravar som inte var synliga ovan mark och som därför inte hade undersökts.   

Med facit i hand kan vi nu konstatera att den arkeologiska metod som användes under 1960-talet inte var tillräcklig för att upptäcka alla gravar och övriga anläggningar på ett gravfält. Till skillnad mot då schaktade vi nu fram hela ytan med hjälp av grävmaskin. Till en början var resultatet ganska magert. Visserligen hittade vi nio eldstäder samt ett par gropar och stolphål men de förväntade gravarna lös med sin frånvaro.

Schaktning. Stensträngen RAÄ 293 i förgrunden.

I östra delen av ytan, på ett stenrikt mindre höjdparti, observerade vi dock plötsligt små brända ben i marken efter att grävmaskinen tagit bort det översta jordtäcket. Vid den efterföljande rensningen påträffades ännu mer ben och även keramik. På grund av detta använde vi såll när vi sedan undersökte höjdpartiets fyndförande lager. Totalt sållade vi fram drygt sju kilo brända ben, varav en del är människoben och en del djurben. Förutom benen hittade vi även keramik samt metallföremål, framför allt i form av nitar och små nubb. Vid undersökningen noterade vi även att en stor del av stenen på höjdpartiet var påförd och den lilla höjden hade alltså delvis skapats på konstgjord väg.  

Rensning av det mindre höjdpartiet.

Utifrån fynden kan gravanläggningen sannolikt dateras till senare delen av yngre järnålder, d v s samma tidsperiod som de undersökta gravarna från 1960-talet kunde dateras till.

Slutligen några rader om ett mycket trevligt och roligt besök vid utgrävningen. Eftersom utgrävningsytan angränsade till Bäckskolan erbjöd vi skolan visningar för sina elever och en dag kom klass 2A och 2B på besök. Barnens nyfikenhet och frågvishet imponerade stort på oss. Vi blev även väldigt glada för de fina teckningarna!    


Fredrik Samuelsson
antikvarie  


Kommentarer