Nu gräver vi på Bergagravfältet igen - 50 år senare

Under oktober (v 40-43) kommer vi att undersöka gravar och andra lämningar på Bergagravfältet (RAÄ 60:2  i Linköpings stad). Anledningen till utgrävningen är att Linköpings kommun har planer på att bygga i området och innan det kan ske måste gravarna tas bort.

Fornlämningarna i denna del av Linköping speglar ett fragmentariskt bevarat bronsålders- och äldre järnålderslandskap. Här finns hägnadssystem i form av stensträngar, block och hällar med skålgropar och gravar såsom stensättningar. Det finns även fornlämningar från den yngre järnåldern som t. ex bygravfälten till byarna Berga och Ånestad. Byarna omnämns redan i början av 1300-talet i det historiska källmaterialet.

En treudd som undersöktes på 1960-talet. Foto Östergötlands museums arkiv.
När bostadsområdena i och kring fastigheten Lusthuset 1 skulle byggas i början på 1960-talet genomfördes en arkeologisk undersökning av den södra delen av Bergagravfältet. Då undersöktes ett 70-tal gravar. Gravarna var till allra största delen runda stensättningar, men där fanns även några kvadratiska och triangulära (treuddar) samt några flacka högar. Gravarna är brandgravar, d v s de döda har kremerats. I flera gravar hittades keramikskärvor och ibland hela keramikkärl. Gravfältet daterades från vendeltid och vikingatid (550 – 1050 e Kr).

Vid gravfältet finns ett hägnadssystem (RAÄ 293), som består av två stensträngar och är ca 120 meter långt. En av strängarna går över gravfältet och undersöktes delvis på 1960-talet.

Vid en arkeologisk förundersökning 2011 hittade vi en större grav med sten- och jordfyllning, två mindre runda stensättningar och spridda brända ben. Fynden bestod av keramik och en knacksten. Det är dessa gravar samt en del av stensträngen som nu ska undersökas.
 

Arkeolog Fredrik Samuelsson rensar stensträngen.
Nu har vi börjat schaktningsarbetet och det är ganska komplicerat eftersom man använt området som avlastningsplats för jord- och stenmassor vid bygget av de intilliggande hyreshusen. Idag har vi tagit bort jord och gräs från stensträngen, delvis med hjälp av grävmaskin, men framförallt för hand. Det är ett tungt arbete, men det blir ett bra resultat.

Viktoria Björkhager, 1:e antikvarie

Kommentarer