Nu gräver vi i Ödeshögs medeltida bytomt

Geometrisk ägoavmätning över Ödeshög från 1639.
Lantmäteristyrelsens arkiv
Akt D151-81:1:d10:98-99
Nu har vi inlett slutundersökningen i kvarteret Limhallen 3 i Ödeshög. Där ska det byggas bostäder men först ska vi arkeologer undersöka platsen.

Den plats vi gräver på var under medeltiden en del av Ödeshögs bytomt, d v s området där byns gårdar var placerade. Första gången Ödeshög omnämns i de skriftliga källorna är år 1318 då två hertiginnor, båda med namnet Ingeborg, upplåter bl a en gård i Ödeshög (et curiam ødhishøgh. in osgocia sitam) till Linköpings domkyrka. 

Den äldsta kartan över Ödeshög är från 1639. Den visar att byn hade tio gårdar. Norr om bebyggelsen fanns kyrkan. Vår undersökning berör en del av Pilegårdens tomt, som har nummer 4 på kartan. Pilegården har idag en ny placering i den västra utkanten av Ödeshög. På kartan har vi markerat vårt undersökningsområde med en röd linje. Den gröna rektangeln visar den parkeringsplats som täcker en del av området.

I måndags började vi schakta bort matjorden och de moderna fyllnadsmassorna med grävmaskin. Vi inleder med två veckors undersökning av gräsytorna nu före semestern och sedan fortsätter vi ytterligare tre veckor efter semestern, då vi tar hand om de lämningar som finns gömda under parkeringens asfalt. Hittills, efter tre arbetsdagar, har vi hittat ett område med brunnar, kulturlager från 1500-1700-talen, ett område med förhistoriska lämningar samt fundament till en byggnad som vi kunnat identifiera på ett flygfoto från 1965. 


Viktoria öppnar upp den första provrutan i kulturlagret. 

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


Läs mer om kommunens projekt:
http://www.odeshog.se/forstasideartiklar/gemensamtforstaspadtag.5.1e1302b13d888756672cac.html

http://www.odeshog.se/download/18.1e1302b13d888756672ca5/1369836610059/Limhallen+Broschyr.pdf

Här kan du läsa om planprocessen: 
http://www.odeshog.se/boendemiljo/planerochnybebyggelse/detaljplaner/antagnadetaljplaner.4.1e1302b13d88875667294b.html?folder=19.1e1302b13d888756672942&sv.url=12.1e1302b13d888756672955

Kommentarer