Ett ovanligt fynd från Söderköping

Just nu grävs det för fullt i Söderköping. Fjärrvärmeledningar ska dras fram längs flera olika sträckningar i den gamla staden och som alltid måste vi - "dom där arkeologerna" - vara med. Behovet av arkeologisk övervakning vid dessa jobb visar sig gång på gång då nya ledtrådar till stadens medeltida utformning och utveckling tittar fram ur jorden. Förutom mängden välbevarade hus, gator och andra konstruktioner så samlas det även in en mängd fynd och ibland visar de sig vara särskilt intressanta, som i det här fallet.

Det aktuella området utmed Kanalgatan i Söderköping
Under en veckas tid har det schaktats utmed Kanalgatan. Längs huvudschaktet i gatan finns nästan inga äldre bevarade lager eller gator då man här tidigare grävt ner ett flertal ledningar. Utifrån dessa äldre ledningsdragningar, som övervakades arkeologiskt, vet vi att Kanalgatan har en medeltida sträckning och att välbevarade gator i trä och sten låg i upp till fem lager ovanpå varandra.

Förutom huvudschaktet så har även mindre sidoschakt grävts in på de intilliggande tomterna inför framtida fjärrvärmeanslutningar. Dessa tomter har inte varit bebyggda under lång tid och i marken döljer sig  lämningar efter medeltida gårdar.

I alla de tre sidoschakt som hittills grävts har rester efter medeltida timmerbyggnader kommit fram. Timret har visat sig vara lite sämre bevarat än på många andra håll i staden, där man ibland måste använda motorsåg för att kunna gräva djupare.

I ett av sidoschakten, in i kvarteret Von Platen, påträffades denna timmerkonstruktion som troligen utgör ett medeltida hus.
Bilden här ovan visar hur det kan se ut. Schaktet är knappt två kvadratmeter stort men lyckas ändå innehålla delar av en byggnad från medeltiden med flera konstruktionsdetaljer. Att bygganden är från medeltiden och dessutom troligen är ett bostadshus visar fynden som består av flera skärvor hushållskeramik (stengods CII:1-CII:2), delar av en kam i horn och en stor mängd matavfall i form av djurben. Men det intressantaste fyndet kan anas i schaktets nedre vänstra hörn.

Utmed det som troligen utgjort husets fasad mot medeltidens Kanalgata låg ett metallföremål som vid en första anblick tycktes vara av järn men vid närmare granskning visade sig vara en bronslegering. När föremålet lyftes från sin ursprungliga plats framgick det att detta var en, till synes, oskadad stigbygel.Medeltida stigbyglar har, vid min hittills hastiga materialgenomgång, visat sig vara ovanliga fynd i Sverige. Ännu ovanligare är att de går att datera utifrån intilliggande fynd vilket i det här fallet är möjligt då keramik och kam tyder på en datering till senare delen av medeltiden, cirka 1400-talet. Stigbygeln ska nu skickas iväg på röntgning och kon-servering och inom en snar framtid kan ännu ett fint fynd läggas till Söderköpings rika historia.

Nu fortsätter fjärrvärmegrävningarna i några veckor till och kanske får jag tillfälle att återkomma med något mer fynd från den "svarta jorden" i Söderköping.

Mats Magnusson
Antikvarie

Kommentarer