Vad är det för hus vi hittat bakom Frimis?

Nu är det bara ett par dagar kvar av vår utgrävning på Frimis parkering. Just nu letar vi efter de båda nyupptäckta husens nordväggar. De finns förhoppningsvis på de ytor som vi inte kunnat undersöka tidigare. Samtidigt som vi gräver det sista funderar vi på vad det egentligen är som vi har hittat där under parkeringens asfalt, i ett område där de historiska kartorna bara visar åkermark. Två stora byggnader som sannolikt varit byggda av timmer på de stengrunder vi undersökt. Stengrundernas olika utseende kan tyda på att byggnaderna inte är uppförda samtidigt.

Karta från år 1639 dom visar salpeterbruket, Lantmäteristyrelsens arkiv akt D64-1:1
 
Vi har under grävningens gång spekulerat över om de kan ha att göra med salpeterbruket som låg lite längre norrut - på andra sidan nuvarande Vasavägen. Bruket finns markerat på en karta från 1639 och själv undersökte jag en liten bit av det för åtta år sedan. Nu är ju våra grunder troligen drygt hundra år yngre än kartans salpeterbruk, men vi vet inte hur länge verksamheten vid bruket pågick.

Grunden till det senast påträffade huset.

Idag fick vi ett nytt uppslag på samma tema. Vi fick besök av stadsantikvarie Gunnar Elfström som hade gjort ett arkivfynd. I Linköpings Bladet från åren 1814 och 1815 finns kungörelser om att en salpeterlada uppförts "wid staden". Kan det vara så att en av våra grunder är salpeterladan som placerats intill det område där man tillverkade salpeter vid mitten av 1600-talet och som kallades Sältingen?

Vi forskar vidare och hoppas att vi hittar svaret på vad våra byggnader använts till.
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer