Prästens medeltida boställe i Västra Ryd

På en halvö i sjön Östra Lägern, i den sydligaste delen av Östergötlands län, finns lämningarna efter en medeltida gård. Här, under de gamla träden som visar spår av att en gång för länge sedan ha varit hamlade, låg prästgården. Här bodde prästen i Västra Ryd från medeltiden och ända fram år 1856 då byggnaderna plockades ner och flyttades till den nya prästgården närmare kyrkan.


På 1200-talet skänktes delar av stormansgården Ryd (senare Lagmansryd) till kyrkan. Prästbostället uppfördes på holmen och fick namnet Rydsnäs. Den första prästen som vi vet namnet på var Sven, som 1383 bevittnade Elin Ragwaldsdotters gåva av Bredgården i Asby till kyrkan. Den siste prästen på holmen, Paul Fredrik Watz, ombesörjde flytten till den nuvarande platsen.

År 1699 upprättade lantmätare Mörner en karta över Rydsnäs. Där kan man se att åkermarken i stort sett har samma utbredning som idag men borta är röjningsrösena som lantmätaren ritat ut. På kartan syns även prästgårdens huvudbyggnad, försedd med säteritak och stora fönster. Kartan finns idag i Lantmäteristyrelsens arkiv.Det har med största sannolikhet funnits en mängd byggnader på prästgården. Några kan ännu spåras genom synliga grunder i den rika vegetationen. Tydligast är kanske den kraftiga grund som ett litet torp från senare delen av 1800-talet uppförts ovanpå. Där finns som sig bör även en rejäl källargrund som i sommargrönskan mest liknar en stor grop med vall omkring. Åkrar och ängar omgetts av stenmurar som går att följa på långa sträckor. Dessutom finns spår efter den väg som en gång ledde från prästgården till kyrkan.

Grunderna och stenmurarna låter oss ana att det finns lämningar efter en hel medeltida prästgård under grästorven och buskagen. Ett föremål som kan kopplas till platsen är en vindflöjel med årtalet 1650. Kanske satt den en gång uppe på det säteritak som lantmätare Mörner avbildade på sin karta.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie
och turist i det fagra Östergyllen
Historiska kartor hittar du på Lantmäteriets hemsida:
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

Här kan du läsa om Västra Ryds kyrka:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650823
Kommentarer